Privacy

Het is voor Arriva Touring als onderdeel van Arriva, van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze reizigers en bezoekers van de website. In dit privacy statement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken. Het is voor Arriva van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze reizigers en bezoekers van de website. In dit privacy statement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt?
Arriva verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:
• Uitvoering van een overeenkomst
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Arriva uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Arriva de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Waar en waarvoor verwerkt Arriva uw persoonsgegevens?
• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en abonnementen. Wanneer een andere partij het vervoer uitvoert, verstrekt Arriva alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
• Wanneer u contact heeft met Arriva, via telefoon, e-mail, chat, social media, contactformulier, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken. Of wanneer u gebruik maakt van onze (mobiele) websites en apps, wanneer u inlogt op uw account en wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.
• Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Arriva. Dat kan via:
– onze webshop
– onze stores
– klantenservice
– (ticket)automaten
– onze (mobiele) websites en apps
– social media campagnes

• De informatievoorziening is gebaseerd op uw voorkeuren, algemene reisgegevens, opgegeven interesses en gebruik van onze (mobiele) websites en apps.
• Voor (interne) analyses voor:
– procesverbetering
-bezettingsgraad, planning en inzet van materieel
-de ontwikkeling van producten en diensten
-marktonderzoek
-historische, statistische doeleinden
• Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van Arriva. U kunt uw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink die u in iedere nieuws of e-mail aantreft.
• Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen
• Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot Arriva en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen u en Arriva. Ook kan correspondentie worden gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden
• Ter afhandeling van schades
• Voor het in behandeling nemen van uw sollicitatie via www.werkenbijarriva.nl

Social Media
Arriva gaat graag in gesprek met reizigers, klanten, gebruikers van apps en bezoeker van de website. Arriva volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, twitter en blogs. Via web en social media geeft Arriva nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat Arriva (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer de klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt. Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Arriva is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Arriva apps
Arriva biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Arriva kan voor een goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacy statement.

Treinvervangend vervoer app
Doel App: Om onderaannemers en chauffeurs de mogelijkheid te geven passagiers te vervoeren, die in een gestrande OV treinen zitten, op een specifiek trein traject. De locatie deling van de deelnemende bussen worden naar een centrale server gestuurd die het vervolgens kan tonen op schermen op de trein stations. Hierdoor kunnen reizigers geïnformeerd worden over de verwachtte aankomsttijd van de bussen.

Locatietoegang: Het op de achtergrond delen van de locatie als trein vervangend vervoer chauffeur zorgt ervoor dat de centrale server regelmatig een positie update ontvangt van de chauffeur. Hierdoor kunnen passagiers van de uitgevallen treinen geïnformeerd worden hoe laat zij ongeveer aankomen op het volgende station, waarna zij hun verdere reis kunnen plannen met de OV trein verbinding. Achtergrond updates stellen de chauffeur in de gelegenheid ook andere apps te gebruiken zoals navigatie apps, die de chauffeur ondersteunen met navigeren naar het volgende station. Tevens kan de chauffeurs zijn scherm uitschakelen om hiermee de batterij van de telefoon te sparen, tijdens het vervoeren van de passagiers.

Cookies
Arriva maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Arriva plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website, voor het leveren van een gevraagde dienst ​of voor het beter afstemmen van content en advertenties op de behoeften en interesses van individuele klanten.

Informatiehuishouding:
Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Arriva  en de andere openbaar vervoersbedrijven willen ervoor zorgen dat het openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk is. Daarom hebben de openbaar vervoersbedrijven er belang bij om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers. Dat inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden die (openbaar) vervoer als taak hebben en externe organisaties die activiteiten ontplooien met een belang voor (openbaar) vervoer of die zich inzetten voor de verbetering van de dienstverlening aan reizigers.

Dit inzicht verkrijgen wij door middel van statistisch onderzoek. Arriva en de andere openbaar vervoersbedrijven (tezamen “wij” of “we” of “ons”) hebben samen besloten welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt om het inzicht te verkrijgen en op welke wijze de persoonsgegevens mogen worden gebruikt. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de openbaar vervoersbedrijven.

Wij mogen transactiegegevens volgens de privacywetgeving ook gebruiken voor statistisch onderzoek op de gronden die wij in ons Privacy Statement hebben opgesomd.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Wij hebben besloten dat er voor het uitvoeren van het statistisch onderzoek naar de reispatronen van reizigers, alleen gebruik mag worden gemaakt van zogenaamde transactiegegevens, niet van klantgegevens zoals je naam of geboortedatum.

Transactiegegevens ontstaan als je met je OV-chipkaart in- en uitcheckt en worden uitgelezen met behulp van de chip-ID in je kaart. Deze gegevens worden gebruikt om je reistransacties af te handelen. Dit wordt uitgevoerd door Trans Link Systems B.V (hierna “Translink”). Je vindt de transactiegegevens in je transactieoverzicht van je OV-chipkaart.

Wij slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database bij Translink. Voordat we de gegevens daarin opslaan, laten wij de gegevens pseudonimiseren. Bij dit pseudonimiseren worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. Nadat de gegevens zijn gepseudonimiseerd laten wij onder beheer van Translink onderzoeksbestanden maken. Het gaat dan om een set van statistische gegevens. Met die geaggregeerde, statistische onderzoeksbestanden kan Translink of kunnen andere daarin gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. De onderzoeksbestanden en informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens.

Centraal aanspreekpunt
Wij hebben een centraal aanspreekpunt ingericht waar je terecht kunt met al je vragen over verwerking van je gegevens voor de samenstelling van onderzoeksbestanden en informatieproducten. Je kunt contact opnemen met Translink via privacy@ov-chipkaart.nl. Bij Translink kun je ook een verzoek indienen om je rechten uit te oefenen.

Indien je niet wilt dat wij je transactiegegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar reispatronen, kun je dit aangeven per email. Stuur hiervoor een email naar Translink, via privacy@ov-chipkaart.nl. Vermeld in de email je kaartnummer en geef duidelijk aan dat je bezwaar maakt tegen het gebruik van de transactiegegevens gekoppeld aan de vermelde kaart voor statistische doeleinden.

Met wie delen wij gegevens?
Je gegevens worden door Translink verwerkt in opdracht van ons. Hierover hebben wij met Translink afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst, bijvoorbeeld over de beveiliging en het gescheiden bewaren van gegevens.

Translink schakelt een partij in voor het pseudonimiseren van de transactiegegevens. Door de pseudonimisering is het moeilijker om de gegevens met personen in verband te brengen. Translink stelt vervolgens geaggregeerde statistische onderzoeksbestanden samen die niet meer tot personen herleidbaar zijn.

Op basis van de onderzoeksbestanden kunnen Translink of andere gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld trends aangeven in reizigersstromen, die kunnen worden gebruikt om te bepalen waar nieuwe openbaar vervoerstrajecten moeten komen. Dit soort informatieproducten kunnen wij doorgeven aan overheidsinstanties en aan derde partijen die een taak hebben of activiteiten ontplooien met een belang voor (openbaar) vervoer en verbetering van dienstverlening aan reizigers. De informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend beschikbaar gesteld:

  1. Aan vervoerders en overheden, op basis van uitvoering van de overeenkomst met de reiziger;
  2. Aan de wetenschap, op basis van gerechtvaardigd belang;
  3. Aan kennisinstellingen, op basis van gerechtvaardigd belang;
  4. Aan partijen met een commerciële doelstelling, op basis van gerechtvaardigd belang;
  5. Openbaar, op basis van gerechtvaardigd belang.
  6. Wij geven je persoonsgegevens voor deze doeleinden niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren de transactiegegevens en de gepseudonimiseerde transactiegegevens maximaal 18 maanden na de door jou gemaakte reis.

Andere websites
Op de websites van Arriva kun je links naar andere websites aantreffen. Arriva draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van die site die je bezoekt.

Camerabeelden en geluidsopnames
Arriva heeft alle voertuigen, dus zowel bus als trein, alsmede haar terreinen en gebouwen voorzien van camerabewaking inclusief geluidsopnames. Tevens zijn de onze BOA’s voorzien van bodycams. De opgenomen camerabeelden en geluidsopnames worden slechts kort bewaard en alleen uitgelezen in geval van een incident. De inzet van camerabewakingssystemen vergroot de veiligheid van ons personeel, onze reizigers en alle overige mensen en middelen die aan de zorg van Arriva zijn toevertrouwd. Bij een eventueel incident kan Arriva de camerabeelden en geluidsopnames binnen de wettelijke kaders beschikbaar stellen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van een strafbaar feit, voor opsporing en/of het behandelen van klachten.

Hoe lang bewaart Arriva jouw gegevens?
Arriva bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je gegevens die Arriva verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Arriva laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Arriva.

Wijzigingen
Arriva behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Arriva een belangrijke wijziging doorvoert in de maner waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Arriva uw gegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

0800 – 0232545
klantenservice@arriva.nl

Wanneer u van mening bent dat Arriva niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlatenvia www.autoriteitpersoonsgegevens.nl